Права и обавезе ученика

PDFPrintE-mail

 

Желимo знати !

- Правила кућног реда и понашања
- Права, обавезе и одговорности ученика
- Правилник о оцјењивању ученика у наставиОдржавање реда

Члан 18.

На знак школског звона за почетак наставе, сви наставници према распореду часова одлазе у учионице.

Наставник не смије каснити на час, раније их напуштати или дуже задржавати ученике после звона.

Члан 19.

По истеку наставног часа, наставник на знак звона прекида час, обезбјеђује да ученици у миру напусте учионицу остављајући је уредну и провјетрену.

Члан 20.

Радну дисциплину у школи и на часовима обезбјеђују и ученици у облику дежурне и редарске службе и то:

- дежурни ученици пред улазним вратима и у ходнику

- редари по учионицама.

Члан 22.

Дужности редара су:

-благовремено обезбјеђује потребан прибор за извођење наставе

-брише таблу

-провјетрава учионицу

-пријављује одсутне ученике.


Одсуствовање ученика са часа

 

Члан 16.

За вријеме трајања часа ученик не може напустити учионицу или другу радну просторију изузев у посебном оправданом случају. Излазак ученика из учионице одобрава затечени наставник. Ако се ученик пожали на лоше здравствено стање наставник је дужан да га упути у здравствену установу у пратњи другог лица.

Члан 17.

Наставник може у изузетним околностима удаљити ученика са часа, ако угрожава безбједност и здравље наставника и других ученика, ако уништава школски инвентар или имовину других ученика и ако је ученик у видно припитом стању, и упутити га дежурном професору.

 


Права, обавезе и одговорности ученика

Права ученика

Члан 23.

Школа је дужна да обезбједи остваривање права ученика, а нарочито право на:

- квалитетан образовно-васпитни рад;

- уважавање личности;

- свестрани развој личности;

- заштиту од дискриминације и насиља;

- благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

- информације о његовим правима и обавезама;

- слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

- учествовање у раду органа школе, у складу са Законом;

- покретање иницијативе за преиспитивање одговорности ученика у образовно-васпитном процесу уколико његова права нису остварена;

- заштиту од примјењивања било каквог вида физичког или менталног насиља на ученицима;


Обавезе и одговорности ученика


Члан 24.

Ученик има обавезу да:

- редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

- се придржава свих Правила, одлука директора, наставника и осталих органа школе;

- савјесно ради на усвајању знања, вјештина и вриједности прописаних школским програмом;

- не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

- поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

- благовремено правда изостанке;

- чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

- не примјењује било какав вид физичког или менталног насиља на ученицима;

Теже повреде обавеза ученика су:

1) преправка података у свједочанству,дипломи и другим јавним исправама које издаје школа;

2) преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа;

3) политичко организовање и дјеловање ученика у школи;

4) крађа имовине школе, предузећа, установе, друге организације или другог ученика;

5) давање или употреба алкохола или наркотичких средстава, као и подстрекивање на њихову употребу;

6) вршњачко насилничко понашање;

7) насилничко понашање према наставницима и осталом радном особљу за вријеме наставе;

8) посједовање оружја;

9) изражавање националне и вијерске нетрпељивости;

10) неоправдано изостајање са наставе и других облика васпитно-образовног рада,

11) кориштење мобилног телефона у вријеме наставе, и

12) снимање видео клипова за вријеме боравка у школи и њихова даља дистрибуција.

Ученицима је строго забрањено:

- уношење у школу ватреног и хладног оружја као и било каквих експлозивних средстава (мине,петарде и сл.)

- писање и шарање по зидовима, клупама, вратима и другим површинама у школи,

- бацање отпадака по учионици, ходницима и другим школским просторијама мимо корпе за отпатке,

- стварање буке и галаме, трчање ходником, звиждање, довикивање, пјевање и кукање и све друго што нарушава ред  у школи,

-продаја и доношење сјеменки и плодова у школи,

-увођење животиња у школу,

-позивање наставника са часа у циљу обављања телефонског разговора, изузев у хитним случајевима,

-пушење у школским просторијама, жвакање жвакаћих гума, причање вицева, псовање, читање новина и стрипова на часу, слушање музике на часу,

-конзумирање хране и пића на часу, увођење других ученика и страних лица у школу и на час,

-физичко обрачунавање, упућивање ружних ријечи професорима и другим лицима, крађа новца, прибора и уџбеника,

-строго се забрањује долазак у школу и на наставу у припитом и у пијаном стању, као и уношење алкохола и психоактивних супстанци у школу,

-сједење на радијаторима, степеништу и ходницима,

-кориштење мобилног телефона на часу.

 


 

Односи међу ученицима


Члан 25.

Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.  Међусобне неспоразуме и сукобе ученици рјешавају у оквиру одјељенске заједнице, уз посредовање одјељенског старјешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника. Ученици су дужни да се пристојно понашају према наставницима и осталим запосленима у школи.  Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника рјешава одјељенски старјешина, који укључује педагошко-психолошку службу и обавјештава психолога. Ученик који се непримјерено, грубо, агресивно и некултурно понаша према ученицима, запосленима и трећим лицима,подлијеже дисциплинској одговорности, у складу са Законом и Статутом школе и Правилником о дисциплинској одговорности ученика.

Члан 26.

Понашање старијих и физички јачих ученика према млађим, слабијим, болешљивим и ученицима-дјеци без родитељског старања треба да буде такво да им ублажи њихово стање, а нарочито адаптационе проблеме и тешкоће у социјалним контактима.


Лични изглед ученика и запослених у школи


Члан 27.

Ученици су дужни да у школу долазе уредни, у пристојној одјећи, са пристојним фризурама, односно, подшишани и обријани.

Ученици не смију да долазе у школу:

- у шортсевима, папучама за плажу,

- навијачким и страначким обиљежјима,

- распуштане и неуредне косе (ако је дуга коса, иста мора бити везана, не смије да додирује клупу током рада, а шишке не смију да падају на очи)

- косе обојене у нападне боје,

- да на часу носе капе, качкете, мараме и капуљаче на глави,

- обучене у прекратке сукње, прекратке мајице, мајице са дубоким деколтеом и бретелама,

- у обући са високим потпетицама,

- нападно нашминкане-непримјерено свом узрасту,

- предугих, намазаних ноктију.

Члан 28.

Наставници су дужни да долазе на наставо прикладно одјевени и да својим изгледом васпитно дјелују на ученике.

Наставницима и осталом особљу је забрањено да долазе на радно мјесто у мини сукњама, мајицама са дубоким деколтеом, мајицама на бретеле, уским панталонама, хеланкама, шортсевима и папучама.

 


* Члан 14.

По завршетку наставе ученици напуштају школску зграду и двориште. Изузетно ученици могу остати у згради, ако је то предвиђено планом рада школе.

 


 

Правилник о оцјењивању ученика у настави

 

Члан 2.

Оцјена нарочито треба:

- да буде објективна и поуздана мјера напредовања ученика у савладавању наставног плана и програма,

- да ученика обавјештава редовно о постигнућима,

- да подстиче на активан однос према настави, другим облицима образовно-васпитног рада и учења,

- да ученика оспособљава за објективну процјену сопствених и постигнућа других ученика,

- да је показатељ ефикасности рада наставника и школе.

Члан 5.

Оцјену одлича (5) добија ученик:

1) који је у цјелини усвојио основна, проширена и продубљена знања, умјећа и вјештине.

2) чија су знања, умјећа и вјештине на нивоу разумјевања и самосталне примјене у сродним и новим околностима.

Члан 6.

Оцјену врлодобар (4) добија ученик:

1) који је у цјелини усвојио основна знања, умјећа и вјештине и усвојио више од половине проширених, односно продубљених знања, умјећа и вјештина.

2) чија су знања, умјећа и вјештине на нивоу самосталне репродукције, разумјевања и примјене.

Члан 7.

Оцјену добар (3) добија ученик:

1) који је у цјелини увојио основна знања, умјећа и вјештине и половину проширених знања, умјећа и вјештина.

2) чија су знања , умјећа и вјештине на нивоу самосталне репродукције и разумјевања уз помоћ наставника.

Члан 8.

Оцјену довољан (2) добија ученик:

1) који је усвојио основна знања, умјећа и вјештине.

2) чија су знања, умјећа и вјештине на нивоу репродукције уз наставникову помоћ.

Члан 9.

Оцјену недовољан (1) добија ученик који није усвојио основна знања, умјећа и вјештине из програма предмета.

Члан 14.

2) У току једне наставне седмице ученик може имати највише двије писмене провјере знања из предмета за које је наставним планом и програмом то прописано,или провјеру знања тестовима знања из највише два наставна предмета, или писмену провјеру из једног предмета и провјеру знања тестом знања у другом наставном предмету.

3) У току једног наставног дана ученик може бити оцјењен усменим провјеравањем знања или провјером знања задацима објективног типа или  други нацин из највише два наставна предмета.

4) Периодичне оцјене добијене писменим провјеравањем знања уписују се у разредну књигу најкасније седам дана од извршене провјере.

Члан 30.

Оцјену примјерно добија ученик који редовно похађа наставу и понаша се у складу са прописима,обавезама и одговорностима.

Оцјена из владања смањује се у случају када је ученику изречена васпитно-дисциплинска мјера за повреду обавеза ученика и неоправданог изостајања са наставе и других облика образовно-васпитног рада,и то:

- за опомену или укор одјељенског старјешине и неоправдано изостајање са наставе од 6 до 12 часова и за лакше прекршаје, владање се оцјењује оцјеном добро;

- за укор одјељенског вијећа или неоправдано изостајање са наставе од 13 до 18 часова и дисциплинске прекршаје,владање се оцјењује оцјеном задовољава;

-за укор директора или наставничког вијећа школе или неоправдано изостајање са наставе од 19 до 26 часова и тежих дисциплинских прекршаја,владање се оцјењује оцјеном лоше.

- ако ученик неоправдано изостане са наставе више од 26 часова престаје му статус редовног ученика. У случају да ученик направи тежи дисциплински прекршај,наставничко вијеће школе доноси васпитно-дисциплинску мјеру искључења ученика из школе.

Оцјена из владања поправља се када дође до позитивних промјена у понашању ученика.

Општи успјех ученика не утиче на оцјену из владања,нити оцјена из владања утиче на општи појединачни успјех ученика.

 

Last Updated on Thursday, 22 March 2012 00:07